opc_loader
Print deze pagina:


Op deze pagina vind u de Algemene Voorwaarden van Solarfy.nl.


Algemene voorwaarden van Solarfy V.O.F. Heerhugowaard

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 • Aannemer: Solarfy , de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Object: Het gebouw, bus, straatwerk, trein, tram, sanitair etc
 • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan aannemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

        

    1. OFFERTE

 1. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
 2. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door aannemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door aannemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt de aannemer zich het recht voor haar (personeel-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan aannemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Elke tussen opdrachtgever en aannemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij aannemer opdrachtgever binnen 6 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

  2.MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
 5. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke aannemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door aannemer gewenste vorm en wijze aan aannemer ter beschikking worden gesteld. In geval van onder aanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel, dient de onderaannemers haar G- rekening aan aannemer door te geven.
 6. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat aannemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 7. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan aannemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 8. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. De opdrachtgever verplicht zich tegenover aannemer het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen gedurende de werkzaamheden kosteloos ter beschikking te stellen. opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.
 10. Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers , hoogwerkers of aanhangers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 12. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Aannemer is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 13. Bij glazenwasser-werkzaamheden, voeg uithakken, reinigen van houtwerk of kunststof aan de buitenzijde van het object is de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers, voor zover aanwezig.
 14. De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.
 15. Indien aannemer, gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers is aannemer gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet. Aannemer is gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetgeen opdrachtgever aan aannemer verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
 16. Opdrachtgever verplicht zich om binnen een straal van vijftig (50) meter de omliggende bewoners op de hoogte te brengen van eventueel geluids- en/of stofoverlast, zodat men voorzorgsmaatregelen kan treffen en/of hun auto en/of transport niet in de nabije omgeving te parkeren.
 17. Bij aanvang van de werkzaamheden dienen alle belemmeringen aan de gevel te worden verwijderd, zoals, zonneschermen, naambordjes, regenpijpen, lampen, meubilair, tuin- en wandversieringen. Indien wij deze aantreffen, werken wij hier om heen!
 18. Opdrachtgever en/of eigenaar woning dient kieren, ramen en roosters af te dichten, voor aanvang ook aan te geven bij gebreken aan schilderwerk/ kitranden of dergelijke niet in optimale staat zijn.
 19. Vrij gekomen afval na aanleiding van renovatiewerkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 20. Actie foto's en ander beeldmateriaal van het desbetreffende object mogen gebruikt worden voor de website www.solarfy.nl. Exacte adressen van opdrachtgevers worden nooit getoond.
 21. De werkplek dient toegankelijk en ruim te zijn, indien er een parkeervergunning benodigd is, dient opdrachtgever hier zorg voor te dragen en de eventuele parkeerkosten dienen te worden vergoed.
 22. Indien opdrachtgever mondelinge afspraken heeft gemaakt met het reinigingsbedrijf (Solarfy) dient dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Achteraf worden mondelinge afspraken niet uitgevoerd!

  3. ONDERAANNEMING
 23. De aannemer zal slechts met mondelinge toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glasbewassing werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.
 24. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glasbewassing werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derden worden verricht.
 25. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de algemene voorwaarden van onderaanneming van toepassing.

  4.GEHEIMHOUDING
 26. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is aannemer/zijn de door aannemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
 27. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is aannemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval aannemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 28. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door aannemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van aannemer, niet aan derden openbaren.
 29. Aannemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 30. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in sub a en b is opdrachtgever gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtgever en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtgever.
   

5.HONORARIUM

 1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is aannemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Het honorarium van aannemer is exclusief onkosten van aannemer en exclusief declaraties van door aannemer ingeschakelde derden.
 3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

  6.BETALING
 4. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door aannemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Bij overschrijding van de onder sub a genoemde termijn, is opdrachtgever, na door aannemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien aannemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van aannemer daartoe aanleiding geeft, is aannemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door aannemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is aannemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan aannemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

  7.LEVERINGSTERMIJN
 8. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door aannemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
 9. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals het weer, de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij aannemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 10. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd word, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen programma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering en- controlesysteem constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennisstellen van de door hem geconstateerde afwijking.
 11. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
  1. een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, ruimte, aart en ernst van de geconstateerde afwijking.
  2. Een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
 12. Indien de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn, of niet op behoorlijke wijze wordt gecorrigeerd, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

  8.OPZEGGING
 13. Opdrachtgever en aannemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn (ten minste 6 dagen), tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. In achtneming van een opzegtermijn is niet nodig indien de opdrachtgever haar schulden niet kan voldoen.
 14. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft aannemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan aannemer zijn toe te rekenen.
 15. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door aannemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van aannemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Aannemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor aannemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 16. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

  9.AANSPRAKELIJKHEID
 17. Aannemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan aannemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is aannemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van aannemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is aannemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.
 18. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan aannemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van aannemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 19. De in sub q van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door aannemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 20. Aannemer is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van aannemer. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van aannemer beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij (AVB aansprakelijkheid verzekering voor bedrijven) uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van aannemer te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal €5000,-
 21. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
 22. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vermogens- en vervolgschade die opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, vochtschade, milieuschade en immateriële schade.
 23. Aannemer aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
 24. Aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.
 25. Aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verkleuren van de te reinigen onderdelen, indien deze niet kleurecht blijken te zijn
 26. Tijdens en na het plaatsen van vogelwering rondom zonnepanelen installaties is aannemer niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade aan zonnepanelen. 
 27. Aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor los komend voegwerk welke tijdens reiniging werkzaamheden zouden kunnen ontstaan.
 28. Bij het verwijderen van plakmaterialen kan het voorkomen dat verfwerk afbladdert. Aannemer is niet aansprakelijk voor afbladderende verflagen als gevolg van het afplakken.
 29. Aannemer is niet aansprakelijk bij schade aan (verf)kozijnen, krassen (op ramen), uitbloei op ramen, zand in het gras, tuinaarde, kiezelstenen en bestrating. Ramen met kunststof kozijnen of houten kozijnen plakken wij niet af tijdens reiniging met stoomcleaning of het impregneren met gevelpasta, ook tijdens renovatiewerkzaamheden (uithakken voegwerk, scheurherstel en voegwerk plaatsen) plakken wij de ramen niet af. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade tijdens en na het uithakken van voegwerk aan voegwerk, raamdorpels en stenen rondom gevel.
 30. Tijdens en na het reinigen van gevels, schoorstenen, dakpannen en zonnepanelen is aannemer niet aansprakelijk voor het ontstaan van lekkage. Tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van aannemer.
 31. Aannemer is niet aansprakelijk voor het ontstaan van diepte verschillen na het aanbrengen van voegwerk. Platvol voegwerk wordt gestreken en/of geborsteld.
 32. Aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele terugkomst van kalkuitbloei, zoutuitslag of uitbloei of cementsluier.
 33. Aannemer doet altijd zijn uiterste best om de werkzaamheden zo perfect mogelijk uit te voeren. Aannemer staat bij calamiteiten werkzaamheden niet in voor 100% verwijdering van vlekken of geuren op oppervlakken die veroorzaakt zijn door onder andere wijn, koffie, bloed, lijkvocht, urine, braaksel en andere extreme vlekken of geuren welke zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammoniak en/of andere ingezette reinigingsmiddelen.  
 34. Aannemer zal ten alle tijden de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Aannemer is alleen aansprakelijk bij grove nalatigheid. Tijden calamiteiten werkzaamheden is aannemer niet aansprakelijk voor eigendom van opdrachtgever/bewoner. Ook is aannemer niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 
 35. Indien er voor u belangrijke punten zijn gelieve dit op schrift door te geven en niet mondeling aan de calculator of aannemer die bij u is langs geweest! dan kunnen wij hier rekening mee houden.

  10.TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 36. Op alle Overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer is Nederlands recht van toepassing.
 37. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de aannemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.
 38. Alvorens de stap naar de rechter wordt gemaakt, zal eerst mediation/bemiddeling worden doorlopen.

  11.KLACHTENREGELING
 39. De aannemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 40. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 41. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 42. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  12.Indexering
 43. Aannemer is gerechtigd de overeengekomen contracten met daarbij behorende prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer
 44. Aanmer heeft het recht om in het kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met de uitkomst van de daarvoor geschikte formules.
 45. In plaats van de indexering van het vorige lid heeft Aannemer het recht op een hogere prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van branchgerelateerde kostenstijgingen, per 1 januari of per andere datum.
 46. Aannemer factureert op basis van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en de hierin vermelde omvang van de leveringen. Feitelijke afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen omvang van de leveringen leidt niet tot aanpassing van het te factureren bedrag tenzij de omvang van de leveringen meeromvattend is dan in de overeenkomst vermeld.
 47. Indien de overeenkomst is aangegaan in de maand oktober, november of december zal de prijs van de overeengekomen service in het daaropvolgende jaar niet worden verhoogd of verlaagd.
 48. Aannemer is verplicht in geval van een prijsverhoging zoals in dit artikel genoemd de opdrachtgever voorafgaand te informeren indien dit telkens meer dan 5% bedraagt.
 49. Aannemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien naderhand blijkt dat er niet correcte prijsafspraken zijn overeengekomen, bijvoorbeeld als gevolg van miscalculatie